neděle 4. března 2018

4 ČNB – kopie rozhodnutí – 2018-02-26

Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.
 
     V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.

     V podání jsem podle minulé výtky ČNB popsal, jaké závazky chování Air banka porušila, a jak tzv. „obezřetný spotřebitel“, kterým minule argumentovali (ten sliby z reklamy ověřuje v obchodních podmínkách), předpokládá jejich platnost, protože zná Zákon o ochraně spotřebitele. ČNB na mé skvělé argumenty neodpověděla, použila podobnou odmítací odpověď jako byla 24.10.2017 – že už vše dříve prošetřili. Sami požadovali údaje o porušení kodexů a když jim je pošlu, ignorují je.

TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)


Vážený pane XXXXX,
     Česká národní banka obdržela dne 30. 1. 2018 Vaše další podání týkající se jednání společnosti Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 (dále jen „Banka“), v souvislosti s propagací a následným zrušením služby „TOP3 garance“, která spočívala v záruce, že úrok na spořicím účtu nabízeného Bankou bude mezi třemi nejvyššími v porovnání se spořicími účty nabízenými jinými bankami.

     Česká národní banka Vám opakovaně sděluje, že se Vašimi podáními i namítaným jednáním Banky důkladně zabývala. Jak Vám bylo opakovaně sděleno, Česká národní banka nezahájila řízení z moci úřední v dané věci. Nad rámec svých zákonných povinností Vám Česká národní banka svůj postup důkladně odůvodnila.

     S ohledem na povinnost mlčenlivosti, kterou je vázána Česká národní banka a její zaměstnanci při výkonu dohledu podle § 25a odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, Vám Česká národní banka sděluje, že Vám nemůže poskytnout bližší informace o komunikaci s Bankou nebo o jednotlivých krocích České národní banky v dané věci.

     Česká národní banka Vám děkuje za Vaše podání.
 ---------------------------------------------------------------------------
     Výše uvedená odpověď na Vaše podání byla zpracována příslušným odborným útvarem ČNB, případně byly k její přípravě využity podklady zpracované příslušným odborným útvarem ČNB. Odeslání standardně vyřizuje odbor komunikace sekce kancelář.

     S pozdravem

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace
sekce kancelář
Česká národní banka
www.cnb.cz
Moje podání (ČNB odpověděla viz výše):

Chtěl bych reagovat na stanovisko ČNB týkající se TOP3 garance ze dne 20. 12. 2017.

1. TOP3 garance byla součástí obchodních podmínek

     Vy tvrdíte, že „je třeba znovu zdůraznit, že závazek poskytovat „TOP3 garanci napořád“ nebyl zakotven ve smlouvách s klienty“. Já se domnívám, že byl. V Obchodních podmínkách je výše úroků stanovena odkazem na „Přehled úrokových sazeb“ a v tomto Přehledu bylo jasně stanoveno, že TOP3 garance platí napořád. Tento přehled je nedílnou součástí obchodních podmínek. Smluvní podmínky obsahují paragraf o možnosti změny výše úroku, kdy Air bance stačí změny oznámit 1 den předem. Tyto změny chápu jako nezbytnost k dodržení závazku TOP3 garance, banka musí sledovat bankovní trh a měnit vlastní úrokovou sazbu tak, aby TOP3 byla dodržena. Zákon 284/2009 §94 (1) o platebním styku nařizuje informovat uživatele o změně Rámcové smlouvy nejméně dva měsíce předem. Je jasné, že pro dodržení TOP3 garance je potřeba provádět změny úroku častěji než jednou za dva měsíce a logické místo je uvedení TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb. Navíc řada zákazníků Obchodní podmínky nečte a z hlediska banky je proto výhodnější definici uvádět v Přehledu. Dát definici do obou dokumentů by mohlo vést ke zmatkům, jaký popis je závazný v případě sporů.

     Považuji tedy váš argument, že obezřetný spotřebitel měl hledat definici TOP3 garance v Obchodních podmínkách za nelogický a odporující běžné praxi v bankovnictví. Pokud jeden paragraf dovoluje změnu úroků s denním předstihem (11) a druhý odkazuje na definici aktuálního úroku v Přehledu (1), kde je TOP3 garance popsána, tak by měl platit výklad pro spotřebitele výhodnější, protože je tzv. „slabší stranou“. Definice slabší strany je například v Občanském zákoníku.
Dále můžeme vzít do úvahy pojmy „litera“ a „duch“ zákona, v tomto případě Obchodních podmínek. Podle „litery“ je možný výklad, že TOP3 garance mohla kdykoliv být zrušena, pokud byla oznámena 1 den předem (paragraf 11). „Duch“ Obchodních podmínek posílený principem spotřebitele jako „slabší“ strany vůči bankám takovýto výklad nedovoluje a naopak bere TOP3 garanci jako nezrušitelnou, protože tak byla jasně definována v paragrafu 1 (odkazujícím na Přehled, nedílnou součást Obchodních podmínek. Air bank při zrušení neuvedla nějaký právnicky přiměřený argument jako třeba vyšší moc apod. Uvedla pouze, že úroky podle TOP3 garance jsou vzhledem k obecnému poklesu úrokových sazeb velmi nízké a proto bude dávat vyšší úrok než by byl vypočten podle TOP3 garance, ovšem jen těm, kdo mají kromě Spořicího účtu zřízen i Běžný účet, mají platební kartu a provádí nejméně pět plateb měsíčně. Zásadní rozdíl oproti závazku TOP3 garance napořád, kdy stačilo si zřídit pouze Spořicí účet, běžný účet nebyl potřeba.


     Ze smluvní dokumentace (https://www.airbank.cz/file-download/obchodni-podminky-platne-od-1-4-2016.pdf):
Úrokové sazby
1. Zůstatek peněz na účtech úročíme roční úrokovou sazbou platnou pro jednotlivé typy účtů. Úrokové sazby a částky, pro které tyto sazby platí, uvádíme v přehledu úrokových sazeb, který najdete na www.airbank.cz a ve schránce dokumentů.

11. Dohodli jsme se, že přehled úrokových sazeb můžeme měnit. O každé změně úrokových sazeb na běžném nebo spořicím účtu Vám dáme vědět nejméně 1 den předem. Kromě toho, že změnu najdete na našich internetových stránkách, pošleme Vám o ní zprávu mailem a do internetového bankovnictví. Úrokové sazby měníme podle vývoje referenčních úrokových sazeb. To, jak jsou zrovna vysoké, závisí na ceně peněz na peněžním a finančním trhu, na našich nákladech a na naší obchodní politice. Úroková sazba Vašeho úvěru je součástí smlouvy, kterou se sjednává úvěr. Podmínky změny úrokové sazby Vašeho úvěru popisují podmínky pro poskytování úvěru. Úroková sazba Vaší hypotéky i to, jak se může změnit, je součástí smlouvy o hypotéce.

Přehled úrokových sazeb platný od 15.5.2016 (https://www.airbank.cz/file-download/318-prehled-urokovych-sazeb.pdf):
TOP3 garance
Jako jediná banka vám ručíme za to, že úroková sazba na vašem spořicím účtu v korunách bude vždy mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu. Říkáme tomu TOP3 garance

2. Porušení kodexů chování – důvod pro klamavé konání podle § 5 odst. 3 písm. c),
Byly porušeny tři kodexy chování:
a) závazek chovat se pravdivě ke klientům (https://www.airbank.cz/o-air-bank/, kliknout na více o bance)
b) Etický kodex ČBA
c) Kodex reklamy rady pro reklamu

     Obezřetný spotřebitel, jak pořád uvádíte, by si nejspíše zjistil, že je Air bank členem ČBA (je tam většina bank v ČR). Takovýto obezřetný spotřebitel jistě zná, že Rada pro reklamu pokrývá většinu reklamy v ČR. Obezřetný spotřebitel si jistě projde webové stránky banky a přečte si, co o sobě banka prohlašuje. Na https://www.airbank.cz/o-air-bank/ je uvedeno, že banka se ke klientům bude chovat pravdivě. Proto předpokládá, že závazek „napořád“ je pravdivý a bude dodržen. A pokud ne, ví, že ČNB má zákonnou povinnost dohledu nad klamavým konáním na bankovním trhu a předpokládá, že takto jednoznačně vyhlášený závazek si žádná banka netroufne porušit. Proto se domnívám, že slib TOP3 garance a jeho porušení je klamavou praktikou, protože i nadmíru obezřetný zákazník předpokládal, že kodexy chování Air banky budou dodrženy, a proto si zřídil spořicí účet.
V příloze dokládám porušení Kodexů.

3. Uvedli jste důvody, proč nepovažujete zrušení TOP3 garance za klamavé konání. Pro přehled jsem tyto vaše důvody sepsal do bodů. Domnívám se, že vaše argumenty jsou nesprávné a nepovažuji je za vyvrácení klamavé konání Banky.:
a) „Televizní reklama propagující „TOP3 garanci“ byla vysílána od ledna do března 2012.“
b) „Banka po odvysílání reklamy a propagace „TOP3 garance“ značnou dobu poskytovala svým klientům úročení jejich spořicích účtů ve smyslu „TOP3 garance“.“
c) „úroková sazba spořicího účtu nabízeného Bankou je stále mezi třemi nejvyššími ve smyslu „TOP3 garance“ při splnění smluvních podmínek“
d) „v souvislosti se spořicími účty nebyly Bankou účtovány žádné poplatky“

ad a) Televizní reklama byla vysílána v omezeném časovém období v roce 2012, ale všemi ostatními komunikačními prostředky Air bank a.s. TOP3 garanci propagovala, viz například definice v Přehledu úrokových sazeb, tiskové zprávy, popis TOP3 garance na jejich webových stránkách, odpovědi zaměstnanců na Facebooku apod. V Přehledu úrokových sazeb platném od 15.5.2016 byla stále TOP3 garance propagována se slovem „vždy“ (https://www.airbank.cz/file-download/318-prehled-urokovych-sazeb.pdf). V dalším Přehledu platném od 1.7.2016 už toto slovo není (https://www.airbank.cz/file-download/315-prehled-urokovych-sazeb.pdf). Tedy zrušení TOP3 garance bylo oznámeno asi 6 měsíců potom, co si zájemci o Spořicí účet přečetli definici TOP3 garance v Přehledu se slovem „vždy“.

ad b) TOP3 garance byla sice poskytována značnou dobu, ale byla popisována jako „napořád“, „vždy“, “doživotně“, tedy slovy, která dle Slovníku spisovného jazyka českého jednoznačně znamenají napořád, nikoli na „značnou“ dobu, jak uvádíte vy na obranu Air bank a.s. jak jsem uvedl v předchozím bodu, zákazníkům zřizujícím si Spořicí účet v červnu 2016 bylo zrušení služby TOP3 garance oznámeno 6 měsíců po zřízení tohoto účtu. Chápat období 6 měsíců jak „značnou dobu“ v kontextu významu slova „vždy“ je velmi přehnané.

ad c) TOP3 garance srovnávala účty bez žádných dalších podmínek typu vysoké úroky je při příchozí měsíční platbě 15 000 Kč apod. Takovéto účty byly vždy ze srovnávání vyřazeny. Současný úrok 1%, co Air bank poskytuje, je vyplácen za podmínky provedení 5 plateb kartou měsíčně. U TOP3 garance nebylo ani potřeba mít zřízený běžný účet, natož platit kartou. Váš argument, že současné úrok je pořád vysoký, je nesprávný. Spořicí účet u Air bank a.s. má od 1.1.2017 úrok nula procent a současný úrok 1% není ekvivalentem úroku podle TOP3 garance.

Ad d) Poplatky za spořicí účet nebyly účtovány ani za doby trvání TOP3 garance, ani nejsou účtovány nyní. Nechápu, jak tento argument ospravedlňuje zrušení TOP3 garance.

4. Klamavé konání podle § 5 odst. (1) – obchodní praktika obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.
     TOP3 garance vedla zákazníky k tomu, že si zřídili spořicí účet, protože uvěřili slibu výhodných úroků napořád. Určitě by si tento účet zřídilo méně zákazníků, kdyby výhody TOP3 garance nebyly slibovány napořád nebo byly použity se slovy „na dlouho“, „na značnou dobu“, případně nebyla specifikována doba, po kterou tyto výhodné úroky budou poskytovány apod. Nejsem sám, kdo očekával poskytování TOP3 napořád, když byla takto jednoznačně slibována. Váš názor, jak jsem pochopil z vašeho posledního dopisu, se dá shrnout tak, že Banka může svůj spořicí účet popisovat mimo Obchodní podmínky jakkoliv, například s TOP3 garancí napořád nebo se slibem vysokého úroku po dobu deseti let. Banka úroky dle vašeho výkladu může úrok kdykoliv změnit, stačí oznámit změnu 1 den předem, jak je definováno v Podmínkách. Tento váš názor je v hrubém rozporu s definicí klamavého jednání v . § 5 odst. (1). Závazek TOP3 garance považujete za pouhou „reklamní nadsázku“. Je tento váš názor podložen nějakými argumenty? Zákon o ochraně spotřebitele popis reklamní nadsázky neobsahuje.

5. V odpovědi uvádíte, že: „tisková sdělení Banky, ve kterých Banka používá slova „doživotní“ (z března 2012) a že TOP3 garance „se nemění a měnit nebude“ (z února 2014) Česká národní banka uvádí, že uvedená sdělení byla předmětem dohledu České národní banky a byla s Bankou komunikována“.

     Pokládám tyto tiskové zprávy za lživé. Jak jste s Bankou to nepravdivé prohlášení komunikovali? Spotřebitelé mohli učinit rozhodnutí o zřízení Spořicího účtu právě proto, že Banka takto výslovně deklarovala neměnnost TOP3 garance. Toto nepravdivé tvrzení pokládám za důkaz klamavého jednání ve smyslu § 5 odst. (1). Znamená to, že banky v ČR mohou uvádět nepravdivé informace ve svých tiskových zprávách? Hájila se Banka například vyšší mocí nebo nějakým jiným obecným právním instrumentem?


Přehled příspěvků:
TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

pondělí 15. ledna 2018

4 - ČNB - kopie rozhodnuti - 2017-12-20

Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.
 
V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.

V podání jsem upozornil na to, že ČNB chybně tvrdila, že v popisu TOP3 garance na webu Air banky nebylo slovo napořád. V popisu TOP3 garance toto slovo zmizelo v červenci 2016. Dále jsem uvedl, že Air banka porušil dva kodexy chování, což je jeden ze způsobů klamavého konání podle Zákona o ochraně spotřebitele. ČNB odpověděla, že obchodní podmínky dovolují změnu úroků s informováním zákazníků jeden den předem. Co je o úrocích napsáno v reklamě, tiskové zprávě apod. není rozhodující, stačí dodržet obchodní podmínky. Dále že je třeba dokázat, že porušení kodexů mohlo ovlivnit spotřebitele. Kromě podání přes web jsem poslal eskalační mail na Jiřího Rusnoka, aby dohlédl na své podřízené. První eskalaci jsem poslal 21.8.2017.

TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Vážený pane XXXXX,
Česká národní banka obdržela dne 13. 12. 2017 Vaše další podání týkající se jednání společnosti Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 (dále jen „Banka“), v souvislosti s údajnou klamavou reklamou týkající se „TOP3 garance“, která spočívala v záruce, že úrok na spořicím účtu nabízeného Bankou bude mezi třemi nejvyššími v porovnání se spořicími účty nabízenými jinými bankami.

Česká národní banka Vám opakovaně sděluje, že se Vašimi podáními i namítaným jednáním Banky důkladně zabývala. Jak Vám bylo opakovaně sděleno, Česká národní banka nezahájila řízení z moci úřední v dané věci. Nad rámec svých zákonných povinností Vám Česká národní banka svůj postup důkladně odůvodnila.

K prvnímu bodu Vašeho opakovaného podání Vám Česká národní banka opakovaně sděluje, že jednání Banky v souvislosti s propagací služby „TOP3 garance“ by mohlo představovat nekalou obchodní praktiku ve smyslu § 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Česká národní banka Vás ujišťuje, že se tímto aspektem při posouzení jednání Banky zabývala. S ohledem na použití slova „napořád“ Česká národní banka v obecné rovině uvádí, že reklama nepředstavuje závaznou obchodní nabídku ani ji nelze považovat za návrh na uzavření smlouvy. Primárním účelem reklamy je vzbudit pozornost a zaujmout její adresáty. S ohledem na uvedené je proto reklamní sdělení potřeba brát s potřebnou mírou nadsázky. Lze předpokládat, že spotřebitel, který je finančně gramotný a přiměřeně obezřetný, nebude brát doslova a vážně reklamní sdělení Banky v podobě poskytování „TOP3 garance“ napořád, zvláště s ohledem na skutečnost, že zákon o platebním styku umožňuje Bance rámcové smlouvy o platebních službách libovolně měnit (při splnění zákonem stanovených podmínek) nebo dokonce bez uvedení důvodu vypovědět. Poskytování „TOP3 garance napořád“ by proto mělo být spotřebitelem posuzováno v kontextu smluvního vztahu, respektive v kontextu skutečnosti, že Banka může při splnění podmínek smlouvu libovolně měnit nebo dokonce ukončit bez souhlasu příslušného klienta. Na tomto místě je třeba znovu zdůraznit, že závazek poskytovat „TOP3 garanci napořád“ nebyl zakotven ve smlouvách s klienty. Lze se domnívat, že spotřebitel, který si sjednal v reakci na reklamu Banky spořicí účet a očekával, že „TOP3 garance“ mu bude u účtu poskytována Bankou „napořád“, bude dostatečně obezřetný a ověří si, že tato vlastnost, pro kterou si danou službu sjednává je zakotvena v příslušné smlouvě.

V rámci druhého bodu uvádíte, že se Banka dopustila klamavého konání ve smyslu § 5 odst. 3 písm. c), tedy že jednání Banky vedlo nebo mohlo vést ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a zároveň zahrnovalo nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se prodávající prokazatelně zavázal. K první části hypotézy daného ustanovení Česká národní banka uvádí, že není přesvědčena o tom, že uvedené jednání Banky mohlo vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. „TOP3 garance“ byla klientům Banky poskytována v období od 22. 11. 2011 do 31. 12. 2016. Televizní reklama propagující „TOP3 garanci“ byla vysílána od ledna do března 2012. Z předložených podkladů vyplývá, že Banka po odvysílání reklamy a propagace „TOP3 garance“ značnou dobu poskytovala svým klientům úročení jejich spořicích účtů ve smyslu „TOP3 garance“. Zároveň ze srovnání spořicích účtů poskytovaných bankami vykonávajícím činnost v České republice vyplývá (např. https://www.mesec.cz/produkty/sporici-ucty/), že úroková sazba spořicího účtu nabízeného Bankou je stále mezi třemi nejvyššími ve smyslu „TOP3 garance“ při splnění smluvních podmínek. Česká národní banka dále uvádí, že v souvislosti se spořicími účty nebyly Bankou účtovány žádné poplatky. K druhé části hypotézy daného ustanovení Česká národní banka uvádí, že jste nedoložil, jaké jednoznačné závazky definované v kodexech chování, k jehož dodržování se Banka prokazatelně zavázala, měla Banka svým jednáním porušit. Česká národní banka i bez ohledu na doložení případného porušení kodexů chování sděluje, že nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se Banka prokazatelně zavázala, není možné samo o sobě kvalifikovat jako klamavé konání ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, ale musí být splněna i první část hypotézy, tedy že dané jednání vedlo nebo mohlo vést ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.

K Vašemu třetímu bodu, ve kterém odkazujete na internetové stránky Banky, konkrétně na
stránku znázorňující „Přehled úrokových sazeb“, ve které je uvedeno, že úroková sazba na spořicím „účtu bude vždy mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu“, Česká národní banka uvádí, že ve smyslu ustanovení § 94 odst. 5 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších přepisů, může Banka, bylo-li to dohodnuto, kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu mezi Bankou a klientem o úrokových sazbách. Obchodní podmínky Banky, které jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy o platebních službách, v ujednání bodu 11 části nadepsané jako Úrokové sazby stanovily, že se příslušný klient a Banka dohodli, že přehled úrokových sazeb může Banka měnit, přičemž o každé změně úrokových sazeb na běžném nebo spořicím účtu Banka příslušného klienta informuje 1 den předem. Z předložených podkladů vyplývá, že před zrušením „TOP3 garance“ Banka informovala klienty v souladu s Obchodními podmínkami, když dne 22. 11. 2016 oznámila ukončení poskytování „TOP3 garance“ prostřednictvím svých internetových stránek, e-mailu a tiskové zprávy, a zároveň dne 28. 12. 2016 byla klientům formou zprávy do mobilního bankovnictví, zprávy do internetového bankovnictví a do klienty uvedených e-mailových schránek oznámena změna Přehledu úrokových sazeb. V rámci příloh zároveň odkazujete mimo jiné na tisková sdělení Banky, ve kterých Banka používá slova „doživotní“ (z března 2012) a že TOP3 garance „se nemění a měnit nebude“ (z února 2014) Česká národní banka uvádí, že uvedená sdělení byla předmětem dohledu České národní banky a byla s Bankou komunikována.

Pokud se cítíte jednáním Banky zkrácen na svých právech či se domníváte, že Vám byla Bankou způsobena finanční újma (například v důsledku tvrzeného klamavého jednání Banky) můžete se domáhat ochrany svých práv soudní cestou.

V případě zjištění protiprávního jednání bank může Česká národní banka ukládat nápravná opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků nebo pokuty. Česká národní banka Vám sděluje, že na základě Vašeho podání nebylo zahájeno řízení z moci úřední. Případné zahájení správního řízení představuje pouze jeden z možných postupů České národní banky v případě zjištění porušení  právních předpisů některým z dohlížených subjektů. Další možnost, při níž je Banka seznámena se zjištěními České národní banky a vyzvána k přijetí opatření k nápravě, pak vychází z jednoho z hlavních statutárních cílů České národní banky při výkonu dohledu nad finančním trhem, kterým je přispívat k ochraně účastníků finančního trhu a jeho rozvoji. Tyto cíle lze účinně naplňovat i usměrňováním bank k dobrovolnému přijetí takových pravidel a postupů, které sníží pravděpodobnost výskytu obdobných pochybení v budoucnosti.

Přitom je však nezbytné konstatovat, že ani případná zjištění České národní banky ohledně porušení právních předpisů Bankou nemají sama o sobě vliv na soukromoprávní vztahy mezi Bankou a jejími klienty.

Česká národní banka Vám děkuje za Vaše podání, které v rámci svých kompetencí využila při výkonu dohledu nad finančním trhem v České republice.
---------------------------------------------------------------------------
Výše uvedená odpověď na Vaše podání byla zpracována příslušným odborným útvarem ČNB, případně byly k její přípravě využity podklady zpracované příslušným odborným útvarem ČNB. Odeslání standardně vyřizuje odbor komunikace sekce kancelář.

S pozdravem
Marek Zeman
ředitel odboru komunikace
sekce kancelář
Česká národní bankaMoje podání (ČNB odpověděla viz výše):

Ve vaší poslední odpovědi uvádíte, že moje podání neobsahuje „soustavně nové relevantní skutečnosti“. Nové skutečnosti obsahují a vy na ně soustavně neodpovídáte.

1. Upozorňuji opakovaně na klamavé konání (definice ze Zákona o ochraně spotřebitele) a přesto v odpovědích používáte pojem „klamavá reklama“ (odkazující na Zákon o reklamě). Tím se vyhýbáte Zákonu o ochraně spotřebitele, kde je jasně definována ČNB jako orgán dozoru – viz § 23 Dozor
nad ochranou spotřebitele (8).

2. Zákon o ochraně spotřebitele jako jeden ze způsobů klamavého konání uvádí zcela explicitně „nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování“ – viz § 5 Klamavá konání c). Banka porušila hned dva etické kodexy a tím se dopustila klamavého konání.

3. V odpovědi ze dne 7.9.2017 vycházíte z chybného předpokladu a to, že Banka v popisu TOP3 garance nikde nezmiňovala ono klíčové slovo „napořád“ nebo „vždy“. Ale až do července 2016 byl na webových stránkách Banky popsán spořicí účet s právě touto vlastností. Banka v červenci 2016 slovo „vždy“ vypustila a v listopadu 2017 oznámila zrušení TOP3 garance. Předpokládám, že jste vycházeli z informací, které vám Banka předala. Zeptejte se jich znovu, kdy byl popis spořicího účtu upravován a jak vypadal například v květnu 2016. V příloze můžete vidět, jak byl tehdy spořicí účet popisován. Také připojuji soubor Důkazy klamavé reklamy, kde je bohatě dokumentováno klamavé označení spořicího účtu.

Z odpovědi ČNB ze dne 7.9.2017:
Z dostupných podkladů zároveň vyplynulo, že poskytování „TOP3 garance napořád“ nebylo smluvně s klienty ujednáno. Z vyjádření Banky v dané věci i z dostupných podkladů bylo zřejmé, že „TOP3 garance“ byla zmíněna Bankou v Přehledu úrokových sazeb, ve které bylo pouze uvedeno, že „Jako jediná banka Vám ručíme za to, že úroková sazba na Vašem spořicím účtu bude mezi třemi
nejvyššími na bankovním trhu. Říkáme tomu TOP3 garance.“

Eskalace na Jiřího Rusnoka (už druhá, první byla 21.8.2017). Samostatná odpověď není:


Vážený pane guvernére,
jsem nucen se na Vás znovu obrátit, protože na moje opakovaná podání týkající se klamavého konání Air bank a.s. dostávám stále vyhýbavé nebo žádné odpovědi. Údajně neobsahují nové relevantní skutečnosti. Není to pravda.

1. Upozorňuji opakovaně na klamavé konání (definice ze Zákona o ochraně spotřebitele) a Vaši podřízení v odpovědích stále používají pojem „klamavá reklama“ (odkazující na Zákon o reklamě). Tím se vyhýbají Zákonu o ochraně spotřebitele, kde je jasně definována ČNB jako orgán dozoru – viz § 23 Dozor nad ochranou spotřebitele (8).

2. Zákon o ochraně spotřebitele jako jeden ze způsobů klamavého konání uvádí „nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování“ – viz § 5 Klamavá konání c). Banka porušila hned dva etické kodexy a tím se dopustila klamavého konání.

3. V odpovědi ze dne 7.9.2017 vychází Vaši podřízení  z chybného předpokladu a to, že Banka v popisu TOP3 garance nikde nezmiňovala stěžejní slovo „napořád“ nebo „vždy“.  Ale až do července 2016 byl na webových stránkách Banky popsán spořicí účet s právě touto vlastností. Banka v červenci 2016 slovo „vždy“ vypustila a v listopadu 2017 oznámila zrušení TOP3 garance. Předpokládám, že jste vycházeli z informací, které vám Banka předala. Zeptejte se jich znovu, kdy byl popis spořicího účtu upravován a jak vypadal například v květnu 2016. V příloze můžete vidět, jak byl tehdy spořicí účet popisován. Také připojuji soubor Důkazy klamavé reklamy, kde je bohatě dokumentováno klamavé označení spořicího účtu.

Z odpovědi ČNB ze dne 7.9.2017:
Z dostupných podkladů zároveň vyplynulo, že poskytování „TOP3 garance napořád“ nebylo smluvně s klienty ujednáno. Z vyjádření Banky v dané věci i z dostupných podkladů bylo zřejmé, že „TOP3 garance“ byla zmíněna Bankou v Přehledu úrokových sazeb, ve které bylo pouze uvedeno, že „Jako jediná banka Vám ručíme za to, že úroková sazba na Vašem spořicím účtu bude mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu. Říkáme tomu TOP3 garance.


Přehled příspěvků:
TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

středa 13. prosince 2017

4 ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-10-24

Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.
 
V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.

ČNB se už neobtěžuje odpovídat. Myslím, že přesun argumentační roviny z televizní reklamy na popis spořicího účtu a důsledné používání pojmu "klamavé konání" je správné, podle ČNB ale moje podání neobsahuje nové skutečnosti. Argument o reklamní nadsázce by měl malou argumentační sílu, proto ho asi v odpovědi nepoužili, protože kde jinde by si měl zákazník ověřovat parametry dodávané služby než podle oficiálního popisu na webu banky. Letáčky se už moc nepoužívají a na spořicí účet možná ani nebyly žádné vydány. A v obchodních podmínkách nemůže být všechno. V přehledu úrokových sazeb není místo na nějakou nadsázku.
TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)


Vážený pane XXXXX,
Česká národní banka obdržela dne 3. 10. 2017 Vaše další podání týkající se jednání společnosti Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 (dále jen „Banka“), v souvislosti s údajnou klamavou reklamou týkající se „TOP3 garance“, která spočívala v záruce, že úrok na spořicím účtu nabízeného Bankou bude mezi třemi nejvyššími v porovnání se spořicími účty nabízenými jinými bankami.
Česká národní banka Vám opakovaně sděluje, že se Vašimi podáními i namítaným jednáním Banky důkladně zabývala. Jak Vám bylo opakovaně sděleno, Česká národní banka nezahájila řízení z moci úřední v dané věci. Nad rámec svých zákonných povinností Vám Česká národní banka svůj postup důkladně odůvodnila.
Česká národní banka Vás ve svých odpovědích zároveň poučila, že své případné nároky vyplývající z Vámi tvrzeného protiprávního jednání Banky můžete uplatnit soudní cestou.
Vzhledem ke skutečnosti, že Vaše opakovaná podání soustavně neobsahují nové relevantní skutečnosti, Česká národní banka považuje tuto odpověď za konečnou.
---------------------------------------------------------------------------
Výše uvedená odpověď na Vaše podání byla zpracována příslušným odborným útvarem ČNB, případně byly k její přípravě využity podklady zpracované příslušným odborným útvarem ČNB. Odeslání standardně vyřizuje odbor komunikace sekce kancelář.

S pozdravem

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace
sekce kancelář

Česká národní bankaMoje podání (ČNB odpověděla viz výše):

Dobrý den,
podávám podnět k prošetření klamavého konání ze strany Air Bank a.s. Její spořicí účet byl popisován s vlastností tzv. „TOP3 garance“, kdy se jeho úročení mělo pohybovat vždy mezi třemi nejvyššími úroky ze všech spořicích účtů poskytovaných bankami v České republiky. Spořicí účet byl na webu Banky popisován takto:

• „Jako jediná banka vám ručíme za to, že úroková sazba na vašem spořicím účtu v korunách bude vždy mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu.“

V červenci 2016 bylo slovo „vždy“ z popisu vypuštěno. V listopadu 2016 Banka oznámila, že TOP3 garanci ruší a spořicí účet nebude úročen vůbec.

TOP3 garance byla skoro vždy součástí popisu spořicího účtu a tento popis obsahoval časové vymezení výhodných úroků pomocí slov „napořád“, „vždy“, „vždycky“, „doživotní“ apod. Ve smluvních podmínkách nebyla výše úroku definována a tím spíše klienti vnímali popis spořicího účtu se slibem „TOP3 garance“ jako závazný. Smluvní podmínky obvykle neobsahují kompletní popis nabízených služeb, je zvykem je řádně popsat na webových stránkách dodavatele/výrobce, je zde na to dostatek prostoru. Jak můžete vidět v příloze, spořicí účet obsahoval výše zmíněný popis. Spořicí účet byl doplněn podnadpisem „Úrok vždy mezi třemi nejvyššími“ a bylo použito velké písmo. Banka se prezentuje jako jiná, vstřícná ke klientům. O trvání závazku výhodných úroků byli klienti ujišťováni v posílaných zprávách a byl součástí tiskových zpráv, některé jsou stále k dohledání na webových stránkách www.airbank.cz. Slib úroku „napořád“ vypadal věrohodně a nebyl důvod mu nevěřit.

Banka se zavázala dodržovat nejméně dva etické kodexy a zrušením slibu „TOP3 garance“ je porušila, jak konstatovala Rada pro reklamu (viz přiložený dopis) a Česká bankovní asociace (viz článek v Hospodářských novinách „Když napořád není navždy. Air Bank slibovala klientům trvale výhodné podmínky, garanci pak zrušila“ http://archiv.ihned.cz/c1-65795390-kdyz-naporad-neni-navzdy-air-bank-slibovala-klientum-trvale-vyhodne-podminky-ted-garanci-zrusila).
Podnět k prošetření reklamy Banky jsem dával již dříve, ale protože nemůžeme najít společnou řeč, doporučuji začít znovu, z čistého stolu. Vyhneme se tak odkazování se na předchozí dopisy a staré formulace, které ztěžují řešení tohoto případu.

Závěrem bych chtěl připomenout vybrané části Zákona o ochraně spotřebitele, kde jsou popsané nekalá obchodní praktiky a jednou z těchto praktik je nedodržení kodexu chování, ke kterému se prodávající zavázal. Ty, jak jsem popsal výše, byly porušeny.

Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb.:
§ 4 Nekalá obchodní praktika
(1) Obchodní praktika je nekalá, je-li v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě. Je-li obchodní praktika zaměřena na určitou skupinu spotřebitelů, posuzuje se podle průměrného člena této skupiny.
(3) Nekalou obchodní praktikou se rozumí zejména klamavé konání podle § 5 nebo klamavé opomenutí podle § 5a a …
(4) Užívání nekalé obchodní praktiky před rozhodnutím ohledně koupě, v průběhu rozhodování a po učinění rozhodnutí se zakazuje.

§ 5 Klamavá konání
(3) Obchodní praktika se rovněž považuje za klamavou, pokud ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, vede nebo může vést k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a pokud zahrnuje

c) nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se prodávající prokazatelně zavázal.
..
§ 5a Klamavá opomenutí

§ 23 Dozor nad ochranou spotřebitele
(8) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b, § 6, 12 a 14 vykonává Česká národní banka u osob podléhajících jejímu dohledu podle zákona upravujícího postavení a působnost České národní banky při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky.


Přehled příspěvků:
TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.úterý 24. října 2017

4 ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-09-07

Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.
 
V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.


Tentokrát jsem kromě podání přes webový formulář poslal eskalační mail na guvernéra ČNB pana Jiřího Rusnoka, kde jsem upozornil na to, že moje argumenty o odpovědnosti ČNB byly ignorovány. Odpovědi byly sloučeny do jednoho mailu. Je tam vysvětlována právnická klička, proč reklamu šířenou v televizi řeší RRTV a ne ČNB, což je moje chápání zákona o reklamě já. ČNB se dále domnívá, že obezřetný spotřebitel měl prozkoumat obchodní podmínky, zda je v nich zakotven slib úroků z reklamy. Dále mi radí, že se můžu obrátit na soud. V podání jsem totiž použil pojem "klamavá reklama", který používá Občanský zákoník. Ten přenáší dozor nad jejím porušením na občana a soudy. Zákon o ochraně spotřebitele hovoří o "klamavém konání" a jako dozor určuje ČNB.

V popisu spořicího účtu je nepřesnost - ČNB uvádí text bez slova "vždy". Ten zmizel až v červenci 2016, do té doby tam slovo napořád bylo, jak si povšimli na Finparada.cz. Kopie některých starších stránek je dostupná na http://web.archive.org/. Air banka asi poslala do ČNB verzi stránek po 7-2016, kdy už věděli, že TOP3 garanci zruší, a v tichosti smazali slovo "vždy". Původní popis spořicího účtu:Rozhodl jsem se změnit strategii a dále jen upozorňovat na popis spořicího účtu na webu Air banky, kde až do července 2016 byl popis „úroková sazba na vašem spořicím účtu v korunách bude vždy mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu“, aby nemohli použít výmluvu na reklamní nadsázku jako u televizní reklamy.


TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)


Vážený pane XXXX,

dne 21. 8. 2017 obdržel guvernér Jiří Rusnok Váš podnět k prověření šetření České národní banky, které se mělo týkat Vašich opakovaných podání ve věci jednání společnosti Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 (dále jen „Banka“) a údajné „klamavé reklamy“ na produkt Banky „TOP3 garance“. Zároveň jste dne 21. 8. 2017 zaslal České národní bance Vaši reakci k poslední Vám adresované odpovědi České národní banky v dané věci ze dne 7. 8. 2017, ve které mimo jiné žádáte o poskytnutí odpovědí na Vaše dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Vážený pane XXXX, vzhledem k tomu, že se obě Vaše podání týkají skutkově stejné věci, vyjádřím se s pověřením pana guvernéra v této odpovědi souhrnně na Vaše dotazy a námitky v obou podáních.

Úvodem si dovolím krátce zrekapitulovat obsah Vašich předchozích podání a jednání Banky. Povaha produktu „TOP3 garance“ nabízeného Bankou spočívala v tom, že úrok na spořicím účtu Banky bude mezi třemi nejvyššími v porovnání se spořicími účty nabízenými jinými bankami. Při propagaci „TOP3 garance“ v roce 2012 využila Banka i televizní reklamy, ve které se uvádělo, že službu „TOP3 garance“ bude u spořicích účtů poskytovat „napořád“. Banka však od 1. 1. 2017 službu „TOP3 garance“ poskytovat přestala, přičemž v dané souvislosti změnila smluvní podmínky vztahující se na spořicí účty a odstranila zmínku o „TOP3 garanci“. Z Vašich opakovaných podnětů, které se týkají popsaného jednání Banky, vyplývá, že se domníváte, že porušení příslibu poskytovat „TOP3 garanci“ napořád učiněnému v televizní reklamě považujete za klamavé a nepravdivé a že se Banka dopustila nekalé obchodní praktiky.

Ve svých podáních uvádíte, že se Vám ve vyjádřeních České národní banky nedostalo odpovědi na Vaše dotazy. Dovolte mi proto, prosím, zopakovat informace, které Vám byly Českou národní bankou v souvislosti s šetřením jednání Banky poskytnuty.

Podle dostupných podkladů jste ve svých prvotních podáních uváděl, že považujete televizní reklamu Banky propagující „TOP3 garanci“ za „klamavou reklamu“.

Termín „klamavá reklama“, který jste uvedl ve svých podáních, používá zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), který v ustanovení § 2977 odst. 1 stanoví, že klamavá reklama je taková reklama, která souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje podpořit odbyt movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, včetně práv a povinností, klame nebo je způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je určena nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování takových osob. Podle ustanovení § 2988 OZ se může osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží, tedy i klamavou reklamou, ohroženo nebo porušeno, proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. O těchto nárocích rozhoduje soud.

V odpovědích České národní banky jste byl dále poučen, že v případě, že by televizní reklama Banky propagující „TOP3 garanci“ naplňovala znaky „zakázané reklamy“ ve smyslu č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „reklamní zákon“) můžete se obrátit na Radu pro televizní a rozhlasové vysílání, která je podle ustanovení § 7 odst. 1 reklamního zákona orgánem dozoru pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání. Ustanovení § 7b odst. 1 reklamního zákona, na které jste opakovaně poukázal, výslovně stanoví, že při posuzování, zda je reklama nekalou obchodní praktikou, postupuje orgán dozoru podle zvláštního právního předpisu (kterým je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“)). Podle ustanovení § 7 reklamního zákona není Česká národní banka orgánem, kterému by byly dány dozorové pravomoci podle reklamního zákona, respektive Česká národní banka není orgánem dozoru ve smyslu reklamního zákona. Ustanovení § 7b odst. 1 reklamního zákona nestanoví, jak se podle Vašich opakovaných podání zřejmě domníváte, že se při posuzování, zda je reklama nekalou obchodní praktikou, postupuje podle zvláštního právního předpisu, konkrétně zákona o ochraně spotřebitele, ale postupuje tak orgán, který podle reklamního zákona vykonává dozor.

Vážený pane XXXX, i přes tuto legislativní nejasnost o působnosti dozorových orgánů Vás mohu ujistit, že se Česká národní banka důkladně zabývala otázkou, zda reklama Banky propagující „TOP3 garanci“ představuje nekalou obchodní praktiku ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, jak poukazujete ve svých podáních.

Jak Vám již bylo v minulých odpovědích České národní banky sděleno, z podkladů a informací předložených Bankou vyplynulo, že od ledna do března 2012 byla Bankou prostřednictvím reklamy v televizním vysílání propagována „TOP 3 garance“ u Bankou vedených spořicích účtů. V reklamě bylo uváděno, že úrok na spořicím účtu vedeného Bankou vždy patří mezi tři nejvyšší, přičemž následně bylo reklamou sdělováno, že Banka bude „držet“ úrok mezi třemi nejvyššími „napořád“. S ohledem na použití slova „napořád“ Vám Česká národní banka sdělila, že reklama nepředstavuje obchodní nabídku a jejím primárním účelem je vzbudit pozornost a zaujmout její adresáty. S ohledem na uvedené je proto reklamní sdělení potřeba brát s potřebnou mírou nadsázky a je třeba zohlednit skutečnost, že v rámci reklamy jsou používána zveličená prohlášení nebo prohlášení, která nejsou míněna doslovně. Lze předpokládat, že průměrný spotřebitel, který je finančně gramotný a přiměřeně obezřetný, nebude brát doslova reklamní sdělení Banky v podobě poskytování „TOP3 garance“ napořád.

Z dostupných podkladů zároveň vyplynulo, že poskytování „TOP3 garance napořád“ nebylo smluvně s klienty ujednáno. Z vyjádření Banky v dané věci i z dostupných podkladů bylo zřejmé, že „TOP3 garance“ byla zmíněna Bankou v Přehledu úrokových sazeb, ve které bylo pouze uvedeno, že „Jako jediná banka Vám ručíme za to, že úroková sazba na Vašem spořicím účtu bude mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu. Říkáme tomu TOP3 garance.“

Česká národní banka Vám dále sdělila, že ve smyslu ustanovení § 94 odst. 5 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o platebním styku“), může Banka, bylo-li to dohodnuto, kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu mezi Bankou a klientem o úrokových sazbách. Obchodní podmínky Banky, které jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy o platebních službách, v ujednání bodu 11 části nadepsané jako Úrokové sazby stanovily, že se příslušný klient a Banka dohodli, že přehled úrokových sazeb může Banka měnit, přičemž o každé změně úrokových sazeb na běžném nebo spořicím účtu Banka příslušného klienta informuje 1 den předem. Z dostupných podkladů bylo zřejmé, že před zrušením „TOP3 garance“ Banka informovala klienty v souladu s Obchodními podmínkami, když dne 22. 11. 2016 oznámila ukončení poskytování „TOP3 garance“ prostřednictvím svých internetových stránek, e-mailu a tiskové zprávy, a zároveň dne 28. 12. 2016 byla klientům formou zprávy do mobilního bankovnictví, zprávy do internetového bankovnictví a do klienty uvedených e-mailových schránek oznámena změna Přehledu úrokových sazeb.

Lze předpokládat, že průměrně finančně gramotnému spotřebiteli je známo, že smlouvy o účtu lze jednostranně měnit za předpokladu, že je dodržen postup stanovený zákonem o platebním styku a příslušnou smlouvou. Dále je spotřebitelům bezpochyby známo, že banky mohou smlouvy o účtech bez uvedení důvodu vypovídat. Poskytování „TOP3 garance napořád“ by proto mělo být spotřebitelem posuzováno v kontextu smluvního vztahu, respektive v kontextu skutečnosti, že Banka může při splnění podmínek smlouvu libovolně měnit nebo dokonce ukončit bez souhlasu příslušného klienta. Na tomto místě je třeba znovu zdůraznit, že závazek poskytovat „TOP3 garanci napořád“ nebyl zakotven ve smlouvách s klienty. Lze se domnívat, že spotřebitel, který si sjednal v reakci na reklamu Banky spořicí účet a očekával, že „TOP3 garance“ mu bude u účtu poskytována Bankou „napořád“, bude dostatečně obezřetný a ověří si, že tato vlastnost, pro kterou si danou službu sjednává je zakotvena v příslušné smlouvě.

Jak Vám již Česká národní banka sdělila, cítíte-li se jednáním Banky zkrácen na svých právech nebo se domníváte, že Vám byla Bankou způsobena finanční újma (například zrušením „TOP3 garance“ navzdory reklamnímu sdělení, že bude klientům Banky poskytována napořád) můžete se domáhat ochrany svých práv soudní cestou.

K části Vašeho dopisu formulované jako žádost o poskytnutí informací s odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím sděluji, že Česká národní banka obdržela od České obchodní inspekce Váš podnět dne 20. 1. 2017 a jeho vyřízením se zabývali zaměstnanci z příslušného odborného útvaru. Odpověď na Váš původní podnět ze dne 20. 12. 2016 i na podnět předaný od České obchodní inspekce Vám byla Českou národní bankou odeslána dne 1. 2. 2017. Podle ustanovení § 23 odst. 8 zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká národní banka dozor nad dodržováním povinností stanovených v ustanovení § 4 až § 5b, § 6, § 12 a § 14 zákona o ochraně spotřebitele u osob podléhajících jejímu dohledu. Z uvedeného vyplývá, že Česká národní banka vykonává dozor i nad používáním nekalých obchodních praktik Bankou. K Vašim otázkám směřujícím na rozdělení dozorové působnosti správních orgánů a použití ustanovení § 7b odst. 1 reklamního zákona, který stanoví, že orgán dozoru postupuje při posuzování, zda je reklama nekalou obchodní praktikou, podle zákona o ochraně spotřebitele, jsem se vyjádřil již výše v této odpovědi. K organizačním otázkám uvádím, že aktuální přehled působností jednotlivých sekcí můžete nalézt na webu ČNB.

Vážený pane XXXX, věřím, že jsem odpověděl na Vaše dotazy ve Vašich podáních. Dovoluji si Vás opakovaně ujistit, že se příslušné útvary České národní banky Vaším podnětem a jednáním Banky důkladně zabývaly. Zároveň je nezbytné poznamenat, že případné zahájení správního řízení představuje pouze jeden z možných postupů České národní banky v případě zjištění porušení právních předpisů některým z dohlížených subjektů. Další možnost, při níž jsou dohlížené subjekty seznámeny se zjištěními České národní banky a vyzvány k přijetí opatření k nápravě, pak vychází z jednoho z hlavních statutárních cílů České národní banky při výkonu dohledu nad finančním trhem, kterým je přispívat k ochraně účastníků finančního trhu a jeho rozvoji. Tyto cíle lze účinně naplňovat i usměrňováním dohlížených subjektů k dobrovolnému přijetí takových pravidel a postupů, které sníží pravděpodobnost výskytu obdobných pochybení v budoucnosti.

S pozdravem

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace
sekce kancelář

Česká národní banka
www.cnb.cz
www.penizenauteku.cz – nový web zaměřený na finanční vzdělávání

ČNB je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. ČNB jako nezávislá instituce pečuje o cenovou stabilitu, dohlíží na finanční systém, podporuje jeho vyvážený rozvoj a zajišťuje hladký oběh peněz a plynulý platební styk.Moje podání (ČNB odpověděla viz výše):

Musím znovu reagovat na vaši poslední odpověď ohledně klamavé reklamy na TOP3 garanci (přijatá 7. 8. 2017, 13:00, číslo dopisu neuvedeno).

Uvádíte, že podle zákona č. 40/1995 Sb. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) je odpovědným orgánem pro zakázanou reklamu šířenou v televizním vysílání. Jak jsem uváděl již minule, tento váš názor neber v úvahu zpřesňující paragraf 7b (1). Zde je řečeno, že při posuzování, zda jde o nekalou obchodní praktiku, se postupuje podle Zákona o ochraně spotřebitele. Klamavá reklama je jednou z nekalých obchodních praktik. V Zákoně 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je v § 23 (8) jasně deklarováno, že dozor nad nekalými obchodními praktikami vykonává ČNB. Tedy i Zákon č. 40/1995 odkazuje na Zákon o ochraně spotřebitele, je třeba číst všechny paragrafy. Vaše základní argumentace, že ČNB klamavou reklamu šířenou v televizním vysílání neřeší, je chybná.

Opusťme nyní debatu o reklamě šířenou prostřednictvím televizního vysílání. Stejná reklama byla šířena prostřednictvím Internetu pomocí služby Youtube. Podobně s použitím sítě Internet byly posílány zprávy klientům a vydávány tiskové zprávy, kde také bylo zdůrazňováno, že TOP3 garance je napořád. Zde rozhodně není zodpovědným orgánem RRTV, protože nejde ani o televizní, ani o rádiové vysílání.

ČNB je orgán dozoru nad dodržováním povinností stanovených v ustanovení § 4 až 5b, § 6, 12 a 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jak jste sami potvrdili v poslední odpovědi. Do nekalých obchodních praktik spadá i klamavé konání spočívající v nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování. Tedy přesně to, čeho se Air bank zrušením TOP3 garance dopustila.

Dále podle Zákona o svobodném přístupu k informacím požaduji tyto informace:
- Došel vám dopis čj.  XXXX od České obchodní inspekce, která postoupila můj podnět do ČNB? Dopis od ČOI je přiložen.
- Pokud došel, zabývali jste se tímto podnětem?
- Jaký byl výsledek vašeho šetření?
- Je vaše první odpověď (došla 11. ledna 2017, vyřizuje: Ing. Božena Melicharová, Č. j.: XXXXX) pravdivá, tj. pracovala tato osoba v ČNB a byla ředitelkou odboru ochrany spotřebitele?
- Pracuje stále v ČNB na stejné pozici?
- Je povinností ČNB dohled nad dodržováním zákazu klamavých praktik, jak je zde napsáno? (K Vašemu podání uvádíme, že Česká národní banka vykonává v oblasti ochrany spotřebitele dohled nad vybranými subjekty finančního trhu podle zákona č. 6/1993 Sb.,… se při výkonu tohoto dohledu zaměřuje na dodržování zákazu nekalých obchodních praktik,)
- Přečetl (a) si osoba (y) vypracovávající odpověď z 7. 8. 2017 v zákoně č.40/1995 Sb. odstavec 7b (1)? Tento paragraf je důležitý pro posouzení kompetentnosti ČNB a uváděl jsem ho v mé žádosti z 5.7.2017.
- Pokud ano, proč obsah tohoto paragrafu nebyl využit při sestavení odpovědi?
- Pokud ne, proč byl tento paragraf vynechán?


Zde uvádím znění zákonů dokazující, že ČNB je odpovědná za dozor nad klamavou reklamou bank, jak jsem tvrdil už od začátku.

Zákon o ochraně spotřebitele:
§ 4 Nekalá obchodní praktika
(1) Obchodní praktika je nekalá, je-li v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě. Je-li obchodní praktika zaměřena na určitou skupinu spotřebitelů, posuzuje se podle průměrného člena této skupiny.
(4) Užívání nekalé obchodní praktiky před rozhodnutím ohledně koupě, v průběhu rozhodování a po učinění rozhodnutí se zakazuje.

§ 5 Klamavá konání
(3) Obchodní praktika se rovněž považuje za klamavou, pokud ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, vede nebo může vést k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a pokud zahrnuje
c) nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se prodávající prokazatelně zavázal.

§ 23 Dozor nad ochranou spotřebitele
(8) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b, § 6, 12 a 14 vykonává Česká národní banka u osob podléhajících jejímu dohledu podle zákona upravujícího postavení a působnost České národní banky při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky.


Můj mail Jiřímu Rusnokovi (ČNB odpověděla viz výše):


Vážený pane guvernére,

chtěl bych Vás požádat o prověření případu šetření mého podnětu klamavé reklamy Air bank a.s., který jsem poslal poprvé v prosinci 2016 a který ČNB stále odmítá prověřit.

Tvrdí, že kompetentním orgánem je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, protože jedna z reklam běžela v televizním vysílání a určuje to § 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Několikrát jsem upozorňoval na následující zpřesňující odstavec § 7b (1) stejného zákona, kde je řečeno, že při posuzování, zda jde o nekalou obchodní praktiku, se postupuje podle Zákona o ochraně spotřebitele. A tento zákon určuje ČNB jako dozor pro banky.

V příloze posílám moje podání z 5.7.2017 a odpověď, co jsem dostal. Jak se můžete přesvědčit sám, prakticky na žádnou otázku jsem nedostal odpověď, jen se znovu uvádí nepřesný argument o RRTV podle § 7.

V reklamě Air bank a.s. slibovala garanci výhodných úroků „napořád“. Od letošního ledna ji zrušila. O případu jednala Rada pro reklamu a Česká bankovní asociace a obě konstatovaly, že došlo k porušení jejich etických kodexů. Zmiňovanou televizní reklamu můžete stále vidět na serveru Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=L09lSJT0aM8. O případu psaly i Hospodářské noviny - http://archiv.ihned.cz/c1-65795390-kdyz-naporad-neni-navzdy-air-bank-slibovala-klientum-trvale-vyhodne-podminky-ted-garanci-zrusila.

Pouze ČNB se brání jakkoliv rozhodnout.  Dělá to na mě dojem, že vliv skupiny Home Credit / PPF sahá až do ČNB.  Doufám, že nesahá až k Vám.

S pozdravem

XXXXX


Přehled příspěvků:
TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

čtvrtek 31. srpna 2017

O kolik se Air banka obohatila?

     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu. Zde bych vyčíslit, o kolik se Air banka obohatila, když použila klamavou reklamu.

 Odhad podle nákladů vynaložených na získání nových klientů

1. Počet zákazníků v době oznámení o plánovaném zrušení TOP3 garance - 500 000.
2. Náklady na získání jednoho zákazníka - lze odhadnout podle odměny, kterou banky občas dávají za doporučení nového klienta - cca 500 Kč.
3. Kolik zákazníků si zřídilo spořicí účet a následně běžný účet a kteří po zrušení TOP3 garance zůstali zákazníky. Řekněme, že by to mohlo být třeba 10%, 1% nebo 0,1% zákazníků.

    10%: 10% ze všech zákazníků je 500 000 * 0,1 = 50 000 zákazníků
    1% ze všech zákazníků je 500 000 * 0,001 = 5 000 zákazníků
    0,1%: 0,1% ze všech zákazníků je 500 000 * 0,001 = 500 zákazníků.

    10%:    Náklady - 50 000 * 500 = 25 000 000 Kč
    1%:.     Náklady - 5 000 * 500 = 2 500 000 Kč
    0,1%    Náklady - 500 * 500 = 250 000 Kč

Odhad podle vytvořeného zisku

1    Počet zákazníků v době oznámení o plánovaném zrušení TOP3 garance - 500 000.
2    Celkový akumulovaný zisk do 2016 – 894 000 000 Kč
3    Kolik zákazníků si zřídilo spořicí účet a následně běžný účet a kteří po zrušení TOP3 garance zůstali zákazníky. Řekněme, že by to mohlo být třeba 10%, 1% nebo 0,1% zákazníků.

Zisk na zákazníka:
894 000 000 Kč / 500 000 zákazníků = 1 788 Kč na zákazníka
    10%:     Zisk - 50 000 * 1 788 = 89 400 000 Kč
    1%:     Zisk - 5 000 * 1 788 = 8 940 000 Kč
    0,1%    Zisk - 500 * 1 788 = 894 000 KčZávěr:

Jsou to hrubé odhady, lze ale říci, že Air banka si přišla díky TOP3 garanci na řádově miliónové hodnoty. Řada lidí slibu TOP3 garance opravdu uvěřila a nebýt ho, účet by si nezřídili.

Podklady pro stanovení zisku:

https://www.airbank.cz/file-download/vyrocni-zprava-2015.pdf
Nerozdělený zisk ve výši 651 316 tis. Kč, který je tvořen výsledkem hospodaření roku 2015 ve výši 458 929 tis. Kč a nerozděleným ziskem z předchozích období ve výši 192 387 tis.Kčhttps://www.airbank.cz/file-download/vyrocni-zprava-2016.pdf
Air  Bank  v  roce  2016 opět dosáhla kladného výsledku hospodaření, když vykázala čistý zisk 244 milionů korun.


Zisk 2014 a dříve - 192 387 tis.Kč
Zisk 2015 - 458 929 tis. Kč
Zisk 2016 - 244 milionů

Zisk celkem : 894 000 000 Kč.

banky.

Přehled příspěvků:
TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

pátek 25. srpna 2017

Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti

     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu. Zde bych chtěl popsat moje zkušenosti s úředníky, hlavně z ČNB, pokud nedělají to, co mají.

Úředník slouží občanům, ne naopak

     Občan odvádí daně a úředník je z nich placen. Úředník je v pozici dodavatele služby a občan v pozici zákazníka, neboť to platí. Tento základní princip řada úředníků nechápe nebo ho nechce přijmout a domnívají se, že rozhodují oni, občan musí o všechno prosit a oni mu občas blahosklonně něco povolí.


Co pomáhá občanům:

Zákon o svobodném přístupu k informacím

     Je to nejdůležitější prostředek, jak úřad přimět k nějaké činnosti, pokud na běžnou žádost nereaguje. Povinné organizace musí poskytnout všechny informace, v zákoně jsou stanoveny výjimky. Netýká se např. dotazů na názory, budoucí rozhodnutí apod. Toho ČNB využila, když jsem opakovaně žádal o prošetření klamavé reklamy, ke které se předtím vůbec nevyjádřili. Zákon si můžete prohlédnout na portal.gov.cz.

„K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že z věcného hlediska byl Váš podnět prošetřen příslušným odborným útvarem České národní banky a není povinností povinných subjektů podle Informačního zákona poskytovat vysvětlení postupů svých pracovníků, poskytovat právní analýzy a názory ani vytvářet nové informace.“

Znalost zákonů

     Znalost zákonů je obvykle nezbytná. Úředník se může zaštítit hromadou paragrafů, které jsou pro něho výhodné. Některé musí uvádět povinně, ty mohou být pro něho nevýhodné. Pokud nejsme z odpovědí spokojeni, musíme zmíněné paragrafy projít, zda opravdu obsahují to, co úředník tvrdil nebo něco jiného. Pokud danou situaci řeší více paragrafů, úředník může ignorovat ty pro něho nevýhodné, které znamenají práci navíc. Pak nebude než si zákon přečíst celý, zda úředník něco "neopomenul".

     Zákony se často mění a dřívější praxe se zákony vydávanými jako knihy je nepoužitelná, protože byste museli sledovat všechny zákony schvalované parlamentem, zda tam náhodou není nějaký přilepek měnící zákon, který máte v písemné podobě. Zdarma jsou zákony v aktuálním znění k dispozici na adrese portal.gov.cz - http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/. Zákony jsou i na jiných stránkách, ale zde jsou aktuální a zadarmo.


Co používají úředníci, pokud se něčemu chtějí vyhnout

Nereagovat na obtížné nebo nepřijatelné části žádosti

    Lež se dá odhalit, ovšem ignorování nějaké otázky musí žadatel znovu urgovat, to už ho to třeba přestane bavit a přestane otravovat. ČNB používá často, nejvíce je to vidět v odpovědi  ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-08-07. ČNB předtím odmítala prošetřit klamavou reklamu se zdůvodněním, že reklamu v televizi prošetřuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, přestože jsem jim psal, že klamavou reklamu podle zpřesňujícího paragrafu řeší Zákon o ochraně spotřebitele. V dopise
2017-08-07 jsem sepsal 6 argumentů, proč mají prošetřovat klamavou reklamu, mimo jiné to mají napsané na svých webových stránkách www.cnb.cz. V odpovědi nebyla o mých argumentech ani zmínka.

Nezdůvodňovat moc detaily zamítnutí žádosti

     Lze třeba říci, že odpověď nelze poskytnout podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, protože mlčenlivost nařizuje zvláštní právní předpis. A občan aby hledal, který by to asi mohl být a zda úředník nechápe nějaké paragraf tak, jak je to pro něho výhodné.

Využívat maximální lhůty pro poslání odpovědi

    Obvykle je to 30 dnů. Pokud je žadatel neústupný a pořád otravuje, třeba ho to přestane bavit, pokud dostane odpověď až po měsíci.Přehled příspěvků:
TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.